Za sprejem učenca s posebnimi potrebami na osnovno šolo Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani je potrebna odločba o usmeritvi v:

 • devetletni prilagojeni izobraževalni program
  • za gluhe in naglušne otroke z enakovrednim izobrazbenim standardom oziroma
  • za otroke z govorno-jezikovno motnjo z enakovrednim izobrazbenim standardom oziroma
  • za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim izobrazbenim standardom.

V program za učence z govorno-jezikovnimi motnjami so lahko vključeni tudi otroci z avtističnimi motnjami (v 9. razred, kjer se prilagojeni program za otroke z avtističnimi motnjami še uvaja).

V osnovni šoli deluje 39 oddelkov (dva oddelka na OŠ Alojzija Šuštarja, en oddelek na OŠ Nove Jarše in en oddelek na OŠ Globoko).

Učenci so vključeni v naslednje programe:

 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke,
 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami,
 • prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (program se s soglasjem MVI postopno ukinja in se vanj učenci ne morejo več vključiti).

 

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI

Za vsakega učenca pripravi strokovna skupina individualizirani program vzgoje in izobraževanja, ki upošteva otrokove posebnosti, težave, močna in šibka področja in njegov razvoj. Pri pripravi programa sodelujejo tudi starši. Z individualiziranim programom se določijo prilagoditve na posameznih predmetnih področjih, prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja in časovni razporeditvi pouka. Realizacijo zastavljenih ciljev spremljamo na sestankih strokovne skupine. Ob koncu šolskega leta izvajanje IP evalviramo.